EKOLOGIA1

Instytucją ogłaszającą, organizującą i przeprowadzającą aukcje energetyczne (AE) jest Urząd Regulacji Energetyki. Przedmiotem aukcji jest zakontraktowanie sprzedaży energii elektrycznej z wytworzonej z instalacji odnawialnych źródeł energii.
W AE wyłaniani są przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzyma w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu jego energii na okres 15 lat po zaproponowanej przez niego w aukcji stawce PLN za 1 MWh energii elektrycznej.
W przypadku ofert cenowych, które przekroczą ustaloną przez Ministra Gospodarki cenę referencyjną, będą odrzucane i nie otrzymają wsparcia.
Cena referencyjna jest to maksymalna cena w złotych za 1 MWh za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii.
W aukcjach energetycznych mogą wziąć udział zarówno inwestorzy, którzy z własnych środków zrealizowali projekt dotyczący wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, jak również inwestorzy, którzy już otrzymali pomoc publiczna na etapie inwestycyjnym.
W połowie października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wskazujące wzory, które umożliwiają wyliczenie dopuszczalnej pomocy publicznej, dla inwestorów
którzy otrzymali już dofinansowanie. Dzięki temu będą oni mogli wyliczyć maksymalna pomoc publiczną w przypadku wygranej aukcji.
1. Pomoc publiczna dla inwestycji bez dotacji:
Wyliczenie pomocy publicznej dla inwestorów, którzy zrealizowali projekty z własnych) stosuje się następujący wzór : środków (bez udziału dotacji):

MWP = CR × I − C × I,

gdzie dane symbole oznaczają :
MWP – maksymalną wartość pomocy publicznej, jaką może otrzymać wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy, zwany dalej „wytwórcą”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,
CR – 465 zł /MWh (inst. do 1 MW) , 435 zł/MWh (inst. pow. 1 MW) cenę referencyjną energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy, obowiązującą w dniu złożenia oferty przez wytwórcę dla instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh]
I – ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
o której mowa w art. 72 ustawy, w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy,
obowiązujących w dniu złożenia przez wytwórcę oferty, o której mowa w art. 79 ustawy, wyrażoną w MWh; na
ilość energii elektrycznej stanowiącej podstawę obliczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej składa się:
1) ilość energii elektrycznej wytworzonej do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4
ustawy, potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia, wydanym od dnia 1 października 2005 r., oraz
2) ilość energii elektrycznej oferowanej przez wytwórcę w ofercie, o której mowa w art. 79 ustawy,
C – 171,52 zł/MWh średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, za dany rok na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)), obowiązującą w dniu złożenia oferty przez wytwórcę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh].
Maksymalna wartość pomocy publicznej (MWP) jest równa różnicy iloczynów :
ceny referencyjnej (CR) i ilości energii elektrycznej ( I ) oraz średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej ( C ) i ilości energii elektrycznej (I) .
2. Pomoc publiczna dla inwestycji z dotacją:
W przypadku takich projektów, które mają już na koncie pomoc publiczną, cena oferowana w aukcji musi być odpowiednio pomniejszona, aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej na skutek otrzymania dodatkowego wsparcia na poziomie operacyjnym dzięki wygranej aukcji.
Narzędziem służącym do wyliczenia pomocy publicznej jest Kalkulator, którego autorem jest Zarządca Rozliczeń S.A. Oblicza on maksymalną wartość pomocy publicznej oraz łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacjach OZE, którzy otrzymali już dofinansowanie. Kalkulator adresowany jest do wytwórców, których oferty wygrały aukcję w 2016 r. Poniżej załączamy link do kalkulatora :

Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE


Inwestor składający ofertę w aukcji OZE, musi tak wyliczyć proponowaną w aukcji cenę, żeby powiększona o pomoc publiczną w wysokości wskazanej w załączonym oświadczeniu wskazującym wysokość łącznej pomocy publicznej, nie przekroczyła ceny referencyjnej.
Wyliczenie pomocy publicznej dla inwestorów, którzy otrzymali już dofinansowanie na projekty OZE w ramach pomocy publicznej w ramach środków krajowych (np. NFOŚiGW) lub Unii Europejskiej (np. RPO, POIiŚ) dla obliczenia łącznej wartości pomocy publicznej stosuje się następujący wzór :

LWP=Σji=u[(PM(S)i +PIi +UZi + POi +PM(N)i ) x Πji=u(1 + ri)] + (IO x CO – IO x CS)
LWP – łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórcy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,
i – kolejne lata kalendarzowe liczone od dnia, w którym wytwórca po raz pierwszy otrzymał pomoc publiczną dla
instalacji odnawialnego źródła energii,
j – rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył oświadczenie,
u – rok, w którym po raz pierwszy wytwórca otrzymał pomoc publiczną, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października
2005 r.,
PM(S)i – wartość sprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia,
PIi – wartość innej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, a także pomocy de minimis, otrzymanej w roku
„ i”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,
UZi – wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach otrzymanej w roku „i” z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
POi – wartość innej pomocy publicznej o charakterze operacyjnym otrzymanej w roku „i”, dotyczącej instalacji odnawialnego źródła energii,
ri – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „i” ,
PM(N)i – wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w tym świadectw umorzonych,
w roku „i”,
IO – ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
CO – cenę energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
CS – średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
30 grudnia 2016 roku odbyły się sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.
W przypadku aukcji, adresowanej do nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) ze 152 skutecznie złożonych ofert.
Dogrywka AE planowana jest do połowy 2017 r.
Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 1 567 288,818 MWh, a jej wartość sięgnie 554 474 643,01 zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2033 r.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt:
Europrojekty Consulting Sp. z o.o.
Paulina Pałasz-Krawczyszyn- p.palasz@europrojekty.com
Monika Malinowska – m.malinowska@europrojekty.com
Tel. 601 80 80 22

Zostaw odpowiedź