Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) – FOTOWOLTAIKA I FARMY WIATROWE

1. Projekt budowlany i Dokumentacja techniczna

Specjalizujemy się w przygotowaniu inwestycji OZE – przygotowaniu kompletnej dokumentacji technicznej, środowiskowej oraz finansowej do budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych.
Zespół naszych ekspertów zabezpiecza wszystkie etapy procesu inwestycyjnego:

 • Weryfikacja prawno-techniczna gruntu/nieruchomości przeznaczonej dla inwestycji OZE.
 • Opracowanie projektu budowlanego z uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Weryfikacja i sporządzenie notarialnej umowy dzierżawy gruntów/nieruchomości.
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie Decyzji środowiskowej.
 • Uzyskanie warunków zabudowy lub zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania.
 • Przygotowanie map do celów projektowych, środowiskowych, itp.
 • Uzyskanie Decyzji w sprawie wpływu inwestycji na tereny NATURA 2000 i Wody Polskie.

2. Pozyskiwanie finansowania – dotacje bezzwrotne, pożyczki, leasingi, ubezpieczenia

Jeśli inwestor posiada własny grunt i część własnych środków finansowych – pomagamy pozyskać zewnętrzne źródła finansowania – bankowe / dotacyjne

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Instytucję Zarządzającą w Programach Operacyjnych UE,  Norweskiego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, środków EOG, dotacji i funduszy krajowych – Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Monitorowanie złożonej dokumentacji, uaktualnienia podczas poprawy formalnej, przygotowanie ew. wyjaśnień. 

3. Budowa i Generalne wykonawstwo

Jesteśmy brokerem najlepszych wykonawców farm fotowoltaicznych w całej Europie. Zajmujemy się wyszukiwaniem lokalizacji przeznaczonym do budowy farm fotowoltaicznych, kompletowaniem dokumentacji i pozwoleń na budowę, realizacją projektu oraz doradztwem w zakresie wyboru infrastruktury fotowoltaicznej – modułów, inwerterów, okablowania, trackerów, itp.

Korzystając z naszych usług masz pewność, że wykonamy za Ciebie wszystkie skomplikowane etapy realizacji inwestycji, w których skład wchodzą:

 • Uzyskanie dokumentów środowiskowych, warunków zabudowy i pozwolenia na budowę
 • Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z osprzętem elektrycznym (zabezpieczenia, okablowanie, pozostałe materiały instalacyjne);
 • Kafarowanie oraz montaż konstrukcji pod panele
 • Montaż modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, zabezpieczeń oraz instalacji uziemiającej
 • Podłączenie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej

Etapy zarządzania w uzyskaniu dofinansowania dla inwestycji odnawialnych źródeł energii

W okresie trwania usługi konsultingowej – od podpisania umowy, aż do wypłaty dotacji
z funduszy unijnych gwarantujemy Państwu w pełni profesjonalne i bezpłatne konsultacje doradcze.

Gwarantujemy wykorzystanie wszelkich powierzonych nam danych, dokumentacji i informacji zgodnie z ich poufnym przeznaczeniem i charakterem oraz w pełnej zgodzie z etyką oraz sztuką zawodową akredytowanego doradcy i eksperta funduszy i dotacji Unii Europejskiej.

Udzielamy Państwu pełnej gwarancji profesjonalnej poprawności usługi, oznaczającej, iż
w przypadku niedofinansowania dokumentacji z przyczyn formalnych zobowiązujemy się zwrócić
w całości poniesione przez Państwa koszty naszych usług, zaś w przypadku nie otrzymania dotacji z przyczyn merytorycznych, bezpłatnie zaktualizujemy, uzupełnimy oraz wzmocnimy dokumentację i składać ją będziemy w najbliższych terminach zaproszeń do składania wniosków –  aż do ostatecznego otrzymania dotacji unijnej. Proponujemy następujący harmonogram usługi doradczej zmierzającej do zabezpieczenia finansowania Państwa inwestycji w formie bezzwrotnych dotacji:

Etap I – dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Etap II – przygotowanie dokumentacji wnioskującej o dofinansowanie

Etap III – rozliczenie projektu inwestycyjnego i dotacji UE.

Etap I –  dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę:

 1. Przeprowadzenie weryfikacji danych i dokumentów Wnioskodawcy w celu przygotowania analizy  dotyczącej oceny zgodności planowanej inwestycji z założeniami właściwego programu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji.
 2. Ocenienia szans otrzymania przez  Wnioskodawcę dotacji z funduszy krajowych, Unii Europejskiej na refinansowanie wskazanej inwestycji w odniesieniu do wymaganych dokumentów i kryteriów punktowych określonych przez instytucje administrujące dotacjami. 3. Opracowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej oraz projektowej  inwestycji wraz z kosztorysem i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap II – przygotowanie dokumentacji wnioskującej o dofinansowanie:

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Instytucję Zarządzającą,
 2. Monitorowanie złożonej dokumentacji, uaktualnienia podczas poprawy formalnej, przygotowanie ew. wyjaśnień. 

Etap III – rozliczenie projektu inwestycyjnego i dotacji UE:

 1. Przygotowanie suplementów do podpisania umowy.
 2. Doradztwo przy realizacji i rozliczeniu projektu (składanie wniosków o zaliczkę, wybór oferenta, przygotowanie wniosków o płatność, promocja projektu)
 3. Opracowanie sprawozdań z osiągnięcia wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu.

Project Management
i kompleksowe zarządzanie

Usługa skierowana jest do właścicieli farm fotowoltaicznych, którzy chcą powierzyć zarządzanie farmy specjalistom.

Korzyści:

 • Zarządzanie farmą fotowoltaiczną. Całodobowy nadzór nad farmą.
 • Koordynacja przeglądów oraz optymalizowanie produkcji i odbioru energii elektrycznej
 • Umowy serwisowe gwarantujące bezobsługowe funkcjonowanie elektrowni

Produkt I – Spółki celowe z pozwolenie na budowę

od 12-18 miesięcy
Przygotowanie projektu

Dokumentacja projektowa w ramach spv

Umowa dzierżawy

Umowa przyłączeniowa

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

Prekwalifikacja do aukcji

Promesa koncesji

Wygrana aukcja ure

Finansowanie dotacyjne / bankowe elektrowni

Budowa elektrowni dla klienta

Podłączenie do zakładu energetycznego

Dochód pasywny z farmy


Produkt II – Spółki celowe z finansowaniem dotacyjnym/bankowym

od 18-24 miesięcy
Przygotowanie projektu

Dokumentacja projektowa w ramach spv

Umowa dzierżawy

Umowa przyłączeniowa

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

Prekwalifikacja do aukcji

Promesa koncesji

Wygrana aukcja ur

Finansowanie dotacyjne / bankowe elektrowni*

Budowa elektrowni dla klienta

Podłączenie do zakładu energetycznego

Dochód pasywny z farmy

*finansowanie do wyboru: dotacyjne lub bankowe


Produkt III – Gotowe wybudowane farmy fotowoltaiczne

Od 24 miesięcy
Przygotowanie projektu

Dokumentacja projektowa w ramach spv

Umowa dzierżawy

Umowa przyłączeniowa

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

Prekwalifikacja do aukcji

Promesa koncesji

Wygrana aukcja ure

Finansowanie dotacyjne / bankowe elektrowni *

Budowa elektrowni dla klienta

Podłączenie do zakładu energetycznego

Dochód pasywny z farmy

*Opcjonalnie do wyboru

Spółki celowe z pozwoleniem na budowę

Spółka, którą nabywa inwestor ma zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami i standardami akceptowanymi przez banki, co jest istotne w przypadku chęci lub potrzeby zaangażowania środków zewnętrznych pochodzących ze źródeł bankowych. Ponadto spółka posiada kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody i decyzje administracyjne. W szczególności: prawomocne warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia z zakładu energetycznego. Ten etap jest kluczowy i dzięki niemu inwestor ma pewność, że jego przyszła inwestycja będzie zyskowna, ponieważ umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi dają gwarancję, że wyprodukowany w elektrowni fotowoltaicznej prąd będzie odebrany przez zakład energetyczny. Drugą częścią dokumentacji są projekty budowlane i najważniejszy element całości, czyli Pozwolenie na Budowę. Dokument ten potwierdza ostatecznie inwestorowi możliwość budowy elektrowni.

Spółka celowa z finansowaniem Dotacyjnym / Bankowym

Kolejnym produktem jest zakup spółki z zapewnionym finansowaniem dotacyjnym / bankowym. Elementy składowe wchodzące w skład produktu II są analogiczne do wcześniej opisanego produktu, jednak wyróżnikiem znacząco podnoszącym wartość projektu, a tym samym stopę zwrotu jest wygrana aukcja URE oraz zapewnione finansowanie dla realizacji budowy farmy fotowoltaicznej.

Ta opcja różni się od produktu numer I tym, że inwestor wnosi środki na zakup 100% udziałów oraz wkład własny, natomiast część środków niezbędnych do budowy elektrowni ma zapewnione dzięki wcześniej wspomnianym finansowaniu zewnętrznemu.

Projekt jest wówczas przekazywany Inwestorowi w pełnej funkcjonalności i gotów do wybudowania wraz z zawartymi umowami w postaci dotacji unijnych (Wariant I) lub finansowania zwrotnego w formie pożyczki, lub kredytu na preferencyjnych warunkach (Wariant II).

Standardowy czas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej z finansowaniem doprowadzonego do etapu „projekt gotowy do budowy z finansowaniem” w Wariancie I lub II to okres od 18 do 24 miesięcy.

Farma fotowoltaiczna

– elektrownia słoneczna pod klucz

Opcją trzecią, którą można również traktować jako kontynuację Produktu nr I lub Produktu nr II opisanych powyżej jest nabycie gotowej farmy — elektrowni fotowoltaicznej wybudowanej pod klucz. Inwestor nabywa gotowy produkt w postaci funkcjonującej elektrowni oddanej do użytkowania, z zapewnionymi umowami serwisowymi i wymaganą dokumentacją w zakresie odsprzedaży prądu.

Analizy finansowe każdego z wariantów Produktów I – III ustalane są indywidualnie w zależności od lokalizacji farm fotowoltaicznych.

Uczestnictwo jako udziałowiec w spółkach

Ostatnim z produktów są udziały (od 1 do 49% SPV) w spółce celowej posiadającej prawa do dokumentacji projektu farmy fotowoltaicznej gotowej do wybudowania. Będąc nowym inwestorem, wnosisz środki na zakup udziałów, a projekt jest przekazywany w wariancie opisanym poniżej.

Spółka, której udziały nabywa inwestor, ma zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami i standardami akceptowanymi przez banki, co jest istotne w przypadku chęci lub potrzeby zaangażowania środków zewnętrznych pochodzących ze źródeł bankowych. Ponadto spółka posiada kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody i decyzje administracyjne. W szczególności: prawomocne warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia z zakładu energetycznego. Ten etap jest kluczowy i dzięki niemu inwestor ma pewność, że jego przyszła inwestycja będzie zyskowna, ponieważ umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi dają gwarancję, że wyprodukowany w elektrowni fotowoltaicznej prąd będzie odebrany przez zakład energetyczny. Drugą częścią dokumentacji są projekty budowlane i najważniejszy element całości, czyli Pozwolenie na Budowę. Dokument ten potwierdza ostatecznie inwestorowi możliwość budowy elektrowni.