po ir 2014-2020

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki.

PLANOWANA data naboru wniosków od 02.11.2017 do 30.03.2018

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

1)   jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, t.j., ze zm.);

2)   konsorcja jednostek naukowych;

3)   konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;

4)   konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw;

5)   spółki, które są organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniają tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowanie nauki (Dz. U. z2016 poz. 2045 t.j. z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 550 000 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów 00/100 PLN),
w tym:1)   41 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden  milionów 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych;
2)   509 000 000,00 PLN (słownie: pięćset dziewięć milionów 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Zostaw odpowiedź