Dotacje – elektrownie wiatrowe Warmińsko-mazurskie

Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin naboru:

– planowany termin rozpoczęcia naboru: listopad 2020 r.

Beneficjenci:

– przedsiębiorstwa;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

– spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;

– inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Typy projektów:

– Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii – wyłącznie elektrowni wiatrowych;

– Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy do współpracy!