Solar energy panels with wind turbines in the sunset

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17

Termin składania wniosków: 30.10.2017-29.12.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej  wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności.

Zostaw odpowiedź