Termomodernizacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Termin składania wniosków: 30.10.2017-29.12.2017

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób:

  • 100 mln PLN – dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • 200 mln PLN – dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zostaw odpowiedź