innowacje

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działania:

 • 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej;
 • 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

skierowanych dla:

 • uczelni wyższych, jednostek naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych
  w ramach działania 1.3;
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.4.

Terminy naborów dla działań:

 • działanie 1.3:
 • ogłoszenie naboru: 31.03.2017 r.;
 • nabór: 02.05.2017 r. – 30.06.2017 r.
 • działanie 1.4:
 • ogłoszenie naboru: 30.09.2017 r.;
 • nabór: 31.10.2017 r. – 29.12.2017 r.

W ramach działania 1.3 wspierane będą projekty inwestycyjne skierowane w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw. Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

W ramach działania 1.4 wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R, tzn. na rynkowe zastosowanie przez przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:

− wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 •  do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach działania 1.3;
 •  55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% – w przypadku średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.4.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu w ramach działania 1.4 wynosi 10.000.000 zł.

Alokacja dla naborów wynosi:

 • 17.038.500 EUR dla działania 1.3;
 • 25.000.000 EUR dla działania 1.4.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą przez:

Wydział Wdrażania RPO – Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego,

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w ramach działania 1.3 dostępne są na stronie:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/13-rozwoj-publicznej-infrastruktury-badawczej

Szczegółowe informacje nt. konkursu w ramach działania 1.4 dostępne będą po ogłoszeniu naboru, które planowane jest na 30.09.2017 r.

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanych działaniach.

Zostaw odpowiedź