poiiś

Informujemy iż na III kwartał 2017 r. zaplanowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania:

  • 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

skierowanego dla przedsiębiorców.

W ramach poddziałania 1.1.1 wspierane będą projekty inwestycyjne związane z budową lub przebudową instalacji skutkującą zwiększeniem mocy zainstalowanej. Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth). Elementem projektu będzie mogło być przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  •  do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.

Alokacja dla naboru wynosi: 300.000.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

ul. Konstruktorska 3A,

02-673 Warszawa.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą po ogłoszeniu naboru na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanych działaniach.

Zostaw odpowiedź