poiiś

Informujemy iż od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania:

  • 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

skierowanego dla przedsiębiorców.

W ramach poddziałania 1.1.1 wspierane są projekty inwestycyjne związane z budową lub przebudową instalacji skutkującą zwiększeniem mocy zainstalowanej. Wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  •  do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.

Alokacja dla naboru wynosi: 300.000.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

  1. Konstruktorska 3A,

02-673 Warszawa.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie:

https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-1/

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania!

Zostaw odpowiedź