Informujemy, iż w okresie od 30.06.2016 do 31.07.2017 można składać wnioski o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.6 Tworzenie miejsc pracy na obszarze specjalnej strefy włączenia  (SSW) skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie co najmniej 10 trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w zakup gruntów, budynków, budowli, nowoczesnych maszyny i urządzeń, linii produkcyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, transportu wewnętrznego, IT, jak również wdrażanie nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Projekty obejmujące działalność produkcyjną przedsiębiorstwa zostały ograniczone wyłącznie do rodzajów kwalifikacji PKD 2007:

a/ sekcji B : Górnictwo i wydobywanie, w szczególności:

 • 06 – GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
 • 07- GÓRNICTWO RUD METALI
 • 08 – POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

b/ sekcji C : Przetwórstwo przemysłowe, w szczególności:

 • Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • Dział 11 – PRODUKCJA NAPOJÓW
 • Dział 12 – PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Dział 13 – PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • Dział 14 – PRODUKCJA ODZIEŻY
 • Dział 15 – PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • Dział 16 – PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • Dział 17 – PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • Dział 18 – POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
  (z wyłączeniem 18.13; 18.14; 18.20)
 • Dział 19 – WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • Dział 20 – PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • Dział 21 – PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • Dział 22 – PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • Dział 23 – PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • Dział 24 – PRODUKCJA METALI
 • Dział 25 – PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • Dział 26 – PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • Dział 27 – PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • Dział 28 – PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • Dział 29 – PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • Dział 30 – PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • Dział 31 – PRODUKCJA MEBLI
 • Dział 32 – POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • Dział 33 – NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

(z wyłączeniem 33.1; 33.2)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 •  55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 •  45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Minimalna kwota dofinansowania : 2.000.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania : 10 000 000  zł.

Budżet naboru – ok. 27 mln zł.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od utworzonej liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł, a powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie : 200 000 zł za każe kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą przez:

Wydział Wdrażania RPO – Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego,

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie: 

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym Programie.

 

Zostaw odpowiedź