Dofinansowanie inwestycji w zakresie energii odnawialnej NFOŚiGW

Poniżej przedstawiamy obecne oraz planowane nabory w zakresie energii odnawialne przez:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

  1. PROGRAM : MÓJ PRĄD

Termin naboru:

13.01.2020 r. – 18.12.2020 r.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji.

Typy projektów:

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW z przeznaczoniem na cele mieszkaniowe.

Forma i wysokość dofinansowania:

– zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.

  1. PROGRAM : ENERGIA PLUS

Termin naboru:

01.03.2019 r. –   18.12.2020 r.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy.

Typy projektów:

– Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych;

– Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery;

– Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające

ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach

technicznych;

– Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej;

– Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych;

– Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Forma i wysokość dofinansowania:

– dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych wyłącznie w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (Organic Rankine Cycle);

– pożyczka – dla pozostałych typów przedsięwzięć, do 85% kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł.

  1. PROGRAM : AGROENERGIA

Termin naboru:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Planowany termin uruchomienia naboru II połowa III kwartału 2020 r.

Beneficjenci:

– Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo;

– Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Typy projektów:

– Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

– W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

– Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Forma i wysokość dofinansowania:

– dotacja;

– do 20% kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.