Dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach Funduszy Norweskich

Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach:

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

  1. Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

Termin naboru:

01.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Beneficjenci:

– małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Typy projektów:

– modernizacja urządzeń i instalacji służących do produkcji energii;

– poprawa bezpieczeństwa produkcji energii;

– adaptacja małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska, innych zobowiązań prawnych oraz zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek, w tym oczyszczanie odcinków rzek, aktualizacja wielkości nieszkodliwych przepływów, prowadzenie działań ochronnych zmniejszających wpływ elektrowni wodnych na ekosystemy wodne;

– przebudowa instalacji w celu jej dostosowania do wymagań niezbędnych do umożliwienia sprzedaży energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy (bezpośrednio lub ewentualnie w spółdzielniach energetycznych);

– działania edukacyjne i przeprowadzanie szkoleń.

Forma i wysokość dofinansowania:

– dotacja bezzwrotna;

– 50% kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

Termin naboru:

01.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Beneficjenci:

– małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

– jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki (w przypadku projektów dot. energii geotermalnej).

Typy projektów:

– konstrukcja otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych;

– budowa lub rozbudowa ciepłowni/elektrowni geotermalnych;

– budowa infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła, połączeń sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych;

– wprowadzenie zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych (przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego.

Forma i wysokość dofinansowania:

– dotacja bezzwrotna;

– 50% kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy do współpracy!