Od dzisiaj rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW pt. Agroenergia. Zwraca uwagę relatywnie niski maksymalny koszt, który Fundusz przyjął dla mogących podlegać dofinansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. To również jedyna technologia, dla której przyjęto minimalny próg mocy wykluczający z dofinansowania mikroinstalacje. 

Dzisiaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w programie Agroenergia

Jak informuje NFOŚiGW, program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Nabór wniosków w programie Agroenergia, który rozpoczął się dzisiaj, będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Jak zaznacza przy tym NFOŚiGW, ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii.

Fundusz zapowiada też weryfikację uzyskanego poziomu zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych u beneficjentów.

W programie uwzględniono ponadto kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE, co – jak tłumaczy NFOŚiGW – ma zapewnić transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

Zwraca uwagę relatywnie niski koszt, który przyjęto dla fotowoltaiki, a także fakt, że to jedyna technologia wytwarzania energii elektrycznej z ujętych w programie Agroenergia, dla której wprowadzono minimalny próg mocowy, wyłączajacy możliwość dofinansowania instalacji PV.

W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

W przypadku elektrowni wiatrowych, których maksymalna zainstalowana moc nie będzie mogła przekroczyć 3 MW, przewidziano maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto rzędu 6 mln zł/MW.

Zostaw odpowiedź