Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Informujemy, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) uczelnie wyższe,
b) jednostki naukowe,
c) konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt. a) lub b).

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje:

  • umieszczone na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej i znajdujące się w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków,
  • którym nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/17 i nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/18
  • polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 29.09.2021 r. do 28.10.2021 r.Dodaj komentarz