Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszony został konkurs o dofinansowanie projektów w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe

W ramach naboru o dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Możliwe jest dofinansowanie typu projektu – prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:

a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącym poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:

  • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),
  • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
  • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np.: chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Wnioski składać będzie można w terminie od 29.09.2021 r. do 28.10.2021 r.Dodaj komentarz