Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29.03.2019 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działania:

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

typ projektów: sektor turystyki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

W konkursie wspierane będą projekty inwestycyjne polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w sektorze:

 • turystyki wodnej, w tym przede wszystkim rozwój Zachodniopomorskiego szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych;
 • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej;
 • turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  poprzez inwestycje w:

 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych);
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup środków transportu (ograniczony do rodzaju 743 – samochody specjalne, 748 – przyczepy, 773 – tabor transportu śródlądowego oraz 790 – pozostałe środki transportu)

prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa;
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi;
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa;
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
 • UWAGA:
 • wydatki związane z bazą spełniającą funkcję noclegową oraz spa&wellness mogą zostać uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że projekt zlokalizowany będzie na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (mapa w załączeniu – str. 26);
 • wydatki związane z budową/rozbudową/przebudową bazy gastronomicznej mogą stanowic jedynie uzupełnienie budżetu projektu – nie mogą stanowić jego głównej części;
 • zakup środków transportu może stanowić jedynie uzupełnienie budżetu projektu, a nie jego główną część.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 •  55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 •  45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Terminy składania wniosków:

 • ogłoszenie naboru: 29.03.2019 r.
 • nabór: 30.04.2019 r. – 28.06.2019 r.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradczą zawierającą:

 •  przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami;
 • rozliczenie inwestycji oraz pozyskanej dotacji.

W celu uzyskania szerszych informacji oraz w przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

Zapraszamy do współpracy!

 

Zostaw odpowiedź