Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Informujemy, iż Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 15 Odporne lubelskie – zasoby REACT-EU dla lubelskiego

działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

 

Rodzaje projektów kwalifikowanych do wsparcia:

1. Głęboka termomodernizacja:

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.
W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.
Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.
2. Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW:
Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.
Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.
Podmioty kwalifikowane do wsparcia:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa).

Poziom dofinansowania:

  • dotacja bezzwrotna do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju projektu oraz podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

Termin naboru:

  • termomodernizacja: do 20.04.2022 r.;
  • budowa odnawialnych źródeł energii: 21.04.2022 r. – 06.05.2022 r.


Dodaj komentarz