Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków na kluczowe projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej UE, znajdujące się na 4. unijnej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które mają być współfinansowane z dotacji o wartości 785 mln euro z budżetu UE. Jest to pierwsze zaproszenie w ramach nowych zasad instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), europejskiego programu wsparcia infrastruktury transeuropejskiej.

Ustalając nowy budżet CEF-Energy na lata 2021-2027 o wartości 5,83 mld EUR, UE uznała kluczową rolę, jaką infrastruktura energetyczna odgrywa w Europejskim Zielonym Ładzie i przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Program prac przyjęty w sierpniu przewiduje 2,4 mld euro finansowania kluczowych europejskich projektów infrastruktury energetycznej na lata 2021-23. Zaproszenie CEF Energy do projektów PCI będzie otwarte do 19 października 2021 r.

Po ocenie wniosków decyzja o udzieleniu zamówienia zostanie przyjęta na początku 2022 r.

Aby ubiegać się o finansowanie w ramach CEF-Energia (dotacje na badania lub prace wykonawcze), projekty muszą najpierw znaleźć się na najnowszej liście PCI (Projects of Common Interest), którą Komisja przyjmuje co dwa lata. Aby zostać zdefiniowanym na liście, projekty muszą przynosić znaczne korzyści co najmniej dwóm krajom UE i muszą zwiększać konkurencyjność, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne UE i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Pomoc finansowa udzielana w ramach CEF Energy ma na celu maksymalizację jego wartości dodanej w zakresie dekarbonizacji.

CEF Energy może sfinansować do 50% kwalifikowalnych kosztów badań i/lub prac wnoszących wkład do PCI. Stawki finansowania mogą zostać zwiększone do maksymalnie 75% w przypadku działań, które w oparciu o dowody, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia TEN-E, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa regionalnego lub ogólnounijnego oraz dostarczają i wzmacniają solidarność UE lub zawierają wysoce innowacyjne rozwiązania.

Uzgodniony w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027 – czyli Wieloletnich Ram Finansowych – nowy system CEF wprowadza nowe okno dla transgranicznych projektów odnawialnych w dziedzinie energii odnawialnej, z alokacją do 15% budżetu instrumentu „Łącząc Europę” podlegającego wchłonięciu przez rynek. Pierwszy nabór takich projektów (w formie studiów wykonalności) zostanie ogłoszony w drugiej połowie września.

Obowiązująca obecnie czwarta lista PCI, przyjęta w listopadzie 2019 r., jest zdefiniowana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sieci transeuropejskich w sprawie energii 347/2013. Rozporządzenie to jest obecnie poddawane przeglądowi na podstawie wniosku Komisji, a Rada i Parlament Europejski mają nadzieję rozpocząć jesienią negocjacje trójstronne. Ponadto przygotowywana jest piąta lista PCI, która zostanie opublikowana przed końcem roku na podstawie obowiązującego rozporządzenia TEN-E.

Rejestracja projektów do nowej listy projektów wspólnego zainteresowania jest możliwa na stronie Komisji Europejskiej:

https://cinea.ec.europa.eu/news/new-call-proposals-projects-common-interest-under-cef-energy-2021-09-07_en

Poniżej znajduje się link do aktualnej listy projektów wspólnego zainteresowania (PCI).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0389Dodaj komentarz