Dotacje OZE – RPO Dolnośląskie

Z dniem 31.08.2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Nabór w 2020 r. kierowany jest wyłącznie do członków klastrów energii posiadających Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii wystawione przez Ministra Energii.

Dofinansowanie:

do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.