Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Informujemy, iż ogłoszony został nabór projektów do dofinansowania w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.

Dofinansowanie udzielane może zostać:

  • jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
  • jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
  • związkom jst,
  • podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty zapewniające tworzenie i rozbudowę infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w postaci stref inwestycyjnych, spełniające oczekiwania przedsiębiorstw, które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:

– prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
– kompleksowym wyposażeniu w media,
– modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, z zastrzeżeniem,  iż wewnętrzne drogi komunikacyjne, to tzw. drogi wewnętrzne, niezaliczone do żadnej
z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg (zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.),
– uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
– adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

2. Dofinansowaniu będą podlegały wyłącznie projekty realizujące działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

– poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek,
– zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
– tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie na realizowanie projektów, które powinny prowadzić do rozwiązania istotnych problemów dostępności infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów, które mają szansę na rozwój społeczny, gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowić musi atrakcyjną strefę inwestycyjną do lokowania nowych inwestycji przedsiębiorstw, nowych pomysłów biznesowych oraz musi sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.

4. Przedsięwzięcia podejmowane w strefach inwestycyjnych muszą być ukierunkowane na zwiększenie liczby nowych inwestycji realizowanych na terenie strefy przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz powinny polegać na poprawieniu warunków do prowadzenia i rozwoju działalności MŚP, zwiększać dostępność strefy lub stopień jej skomunikowania.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 29.09.2021 r. do 28.10.2021 r.

 Dodaj komentarz