Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z harmonogramem naborów dla FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) zaplanowane został nabory w ramach:

 1. Kredyt ekologiczny:

Celem jego jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną odbywać się będzie poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Termin naboru:

 • ogłoszenie naboru: 1 sierpnia 2023 r.;
 • rozpoczęcie naboru: 22 sierpnia 2023 r.;
 • zakończenie naboru: 21 listopada 2023 r.

Typy projektów:

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane
z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, np.:

 • termomodernizacja budynków,
 • instalacje OZE,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże).

Forma i wysokość dofinansowania:

 • dotacja;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

2. Kredyt technologiczny:

Celem jego jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wspieranie wdrożeń, własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług w wyniku wdrożenia tych technologii.

Termin naboru:

 • ogłoszenie naboru: 9 marca 2023 r.;
 • rozpoczęcie naboru: 23 marca 2023 r.;
 • zakończenie naboru: 31 maja 2023 r.

Typy projektów:

Projekt, których efektem będzie wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz utworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Dofinansowane będą mogły zostać inwestycje technologiczne, które oznaczają wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia może przyjąć formę:

– prawa własności przemysłowej,

– wyników prac rozwojowych,

– wyników badań aplikacyjnych,

– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Przykłaowe koszty kwalifikowalne:

– nabycie albo wytworzenia środków trwałych,

– nabycie robót i materiałów budowlanych,

– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,

– nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa – MŚP.

Forma i wysokość dofinansowania:

 • dotacja;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

Uwaga!

Szczegółowe warunki działania, w tym koszty kwalifikowalne zostaną określone po ogłoszeniu naboru w dniu 1 sierpnia 2023 r.

 

Wszystkich zainteresowanych tymi bądź innymi naborami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem!

 

 Dodaj komentarz