Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Program „Innowacje w zakresie nowych technologii”

ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i szersze wykorzystanie

technologii przyjaznych środowisku naturalnemu.

1. Dobre dla biznesu – dobre dla środowiska

Program wpisuje się w strategiczny cel unii europejskiej jakim jest czynienie gospodarki europejskiej bardziej przyjaznej środowisku. Warunkiem dofinansowania projektów jest to, by ich wdrożenie przyczyniło się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Operatorem programu jest Innovation Norway – państwowa instytucja podlegająca Ministerstwu Handlu i Przemysłu Królestwa Norwegii.

2. Cele programu

Wzrost konkurencyjności „zielonych przedsiębiorstw”, w tym podniesienie poziomu ekologizacji istniejących branż przemysłu, rozwój proekologicznych innowacji i przedsiębiorczości, a także wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegi

3. Beneficjenci

Beneficjentem programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry działające na terenie Polski lub Norwegii. Program może być wsparciem finansowym dla przedsiębiorstw, które rozwiną i wdrożą działania w jednym lub w kilku z poniższych obszarów:

 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku,    
 • rozwój produktów i usług proekologicznych,     
 • opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych,
 • szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja zastosowanych eko-technologii, jako dodatkowe działania powiązane z działaniami    inwestycyjnymi.

Partnerstwo nie jest obowiązkowe, ale zachęca się do tworzenia partnerstwa z podmiotami z kraju darczyńcy, co będzie premiowane dodatkowymi punktami podczas procesu oceny projektów. 

Kwalifikowalny projekt partnerski z podmiotem z kraju darczyńcy musi być realizowany przez przynajmniej jeden podmiot prawny z Polski i przynajmniej jeden podmiot prawny z Norwegii, a także musi generować wartość dodaną dla obu stron.

4. Wsparcie dla „zielonych inwestycji”

Zmiany klimatyczne oraz ograniczone zasoby naturalne powodują konieczność wprowadzania innowacji, pozwalających firmom nie tylko utrzymać się na rynku, ale również z sukcesem konkurować z innymi podmiotami. Norwegia i Unia Europejska kładą nacisk na strategię zrównoważonego rozwoju i mają wspólny cel, jakim jest stworzenie konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy i zorientowanej na problemy ochrony środowiska.

Unijna strategia wzrostu na obecną dekadę – „EU 2020” – zmierza w kierunku bardziej innowacyjnej, proekologicznej gospodarki. Inwestycje w nowy, innowacyjny i zorientowany na środowisko przemysł i wprowadzanie ekorozwiązań są warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu.

Zielone technologie maja również znaczenie ekonomiczne. Zrównoważone korzystanie z energii i zasobów naturalnych pozwala dostarczyć produkty i usługi przyjazne środowisku.

5. Koszty kwalifikowane

Program Operacyjny Norweskiego Mechanizmu Finansowego  może zapewnić wsparcie dla Projektów, w wyniku których w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie zostaną opracowane i wdrożone działania w jednym lub w kilku z następujących obszarów: 

 • Opracowanie, rozwój, wdrożenie i inwestycja w innowacyjne technologie przyjazne środowisku
 • Rozwój zielonych produktów i usług
 • Opracowanie, rozwój i wdrożenie bardziej proekologicznych procesów produkcyjnych
 • Szkolenie, podnoszenie świadomości oraz weryfikacja, jako działania uzupełniające powiązane z powyższymi działaniami

Program przewiduje dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji na inwestycje związaną z technologią odnawialnych źródeł energii (OZE)

Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:

 •  farmy fotowoltaiczne
 •  farmy wiatrowe
 •  biogazownie
 •  pompy ciepła
 •  spalarnie biomasy
 • instalacje solarne
 • układy kogeneracyjne

6. Warunki dofinansowania

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi 17 783 000 euro;

 • Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi równowartość: 170 000/1 500 000 euro;
 • Dofinansowanie udzielane w wysokości od 50 – 70 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
 • Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej – wyłącznie w języku angielskim – w terminie od 28 lutego do 28 maja 2014 r.;
 • Przewidywany termin rozpatrzenia i oceny wniosku – listopad 2014 r.;
 • Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek aplikacyjny;
 • Rozpoczęcie inwestycji po przyznaniu grantu dotacyjnego:
   grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.
 • Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów upływa w dniu
  30 kwietnia 2017 r.

7.  Dodatkowe kryteria dla wnioskodawców i partnerów

 Wnioskodawca i Partner muszą spełniać następujące warunki dodatkowe:

 • Wnioskodawca i Partner Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność przynajmniej przez jeden rok podatkowy przed złożeniem wniosku;
 • główne obszary działalności Wnioskodawcy są ściśle związane z działaniami, których dotyczy składany wniosek;
 • Wnioskodawca i jego Partner oraz przedstawiciel prawny Wnioskodawcy podpisujący wniosek są osobami niekaranymi i nie mają zaległości podatkowych;
 • jeśli Wnioskodawca ma jednego lub więcej Partnerów, to wszyscy partnerzy muszą podpisać projekt Umowy Partnerskiej określającej różne role i zakres odpowiedzialności Stron, który należy dołączyć do wniosku.

8. Czas trwania projektów

Termin realizacji projektów upływa 30 kwietnia 2017 r. i jest to jednocześnie koniec okresu kwalifikowalności do wdrażania programu.  Przewiduje się, że okres wdrażania projektów, którym zostanie przyznane dofinansowanie rozpocznie się najpóźniej w pierwszym kwartale 2015 r. , co oznacza, że planowany czas wdrażania projektów nie powinien wynieść więcej niż 28 miesięcy. 

9. Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

Przy realizacji projektu należy na każdym poziomie przestrzegać przepisów polskiego i unijnego prawa dotyczącego zamówień publicznych.  Promotor Projektu, który otrzymuje 50% lub więcej kosztu kwalifikowalnego projektu musi dokonywać zakupów dla tego projektu zgodnie z narodowym prawem o zamówieniach publicznych. 

10. Dofinansowanie podróży

Na dofinansowanie podróży w celu szukania wspólnej pracy z partnerem projektu przed lub podczas przygotowywania wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z partnerem z kraju darczyńcy przeznaczono budżet w wysokości 75 000 Euro.

Terminem składania wniosków o dofinansowanie podróży jest 30 kwietnia 2014 r. Wnioski będą oceniane według kolejności zgłoszenia. 

Wsparcie zostanie przekazane w formie ryczałtu na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania, będzie ono wynosiło nie więcej niż 1 200 Euro na jedną osobę na dany podmiot.

11. Sposób płatności

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie refundacji już poniesionych udokumentowanych kosztów zgodnie z ustalonym planem wydatków.

Promotor projektu (Wnioskodawca) ma możliwość ubiegania się o zaliczkę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zasadach i procedurach.

Płatności okresowe będą dokonywane na podstawie raportów okresowych zawierających opis wyników i oddziaływania projektu wraz ze sprawozdaniem finansowym.  Wszystkie sprawozdania finansowe dotyczące wydatków zgłaszanych w raportach z projektu muszą być potwierdzone przez biegłego rewidenta, wymagania dotyczące audytu będą szczegółowo określone w Umowie Projektu.

Kontraktacja płatności będzie dokonywane w Euro (Є).

                                                                                                                          Ogłoszenie o naborze – Innovation Norway