Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał modyfikacji w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynikające z konieczności zapewnienia wsparcia kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19.

W związku z tym dokonane zostały przesunięcia wolnych środków finansowych pomiędzy osiami priorytetowymi i ogłoszony został nabór w ramach WRPO poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w terminie: od 29-12-2021 do 25-02-2022.

W ramach konkursu wsparcie bezzwrotne będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związane m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych, instalacją OZE, wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a aplikować mogą:

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2. jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
3. samorządowe jednostki organizacyjne,
4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
5. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
6. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
7. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
8. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 Dodaj komentarz