Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy o nowych możliwościach aplikowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z najnowszym harmonogramem naboru wniosków:

 1. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych: o pomoc ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół oraz mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO). Nabór prowadzony jest w terminie: 31 października – 29 listopada b.r. Link do naboru:
  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj
 2. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF: o pomoc ubiegać się będą mogli rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy rolników, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

  I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

  II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

  Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia znane będą po ogłoszeniu naboru. Planowany termin przeprowadzenia naboru to: grudzień 2021 / styczeń 2022.

  3. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym: pomoc przyznawana jest w celu poprawy konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. W ramach naboru uzyskać będzie można wsparcie w zakresie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe warunki wsparcia znane będą po ogłoszeniu naboru. Nabór planowany jest na lipiec 2022 r.

  4. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem: o wsparcie będzie mogła ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie  usług dla gospodarstw rolnych  jako mikro lub małe przedsiębiorstwo. Koszty kwalifikowalne obejmują m. in. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje. Szczegółowe informacje w zakresie naboru przekazać będziemy mogli po ogłoszeniu naboru. Nabór planowany jest na marzec 2022 r.Dodaj komentarz