Nowe nabory w ramach RPO Podlaskiego

Istnieje możliwość aplikowania o środki zwrotne dla przedsiębiorstw w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

  1. Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Termin naboru:

Wsparcie przyznawane w systemie ciągłym.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa.

Typy projektów:

– Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym.

– Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Forma dofinansowania:

Wsparcie zwrotne.

Menadżer Funduszu-Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pośrednicy finansowi:

  1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
  2. Fundusz Wschodni Sp. z o.o.
  3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
  4. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

2. Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjnaD

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

Termin naboru:

Wsparcie przyznawane w systemie ciągłym.

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa.

Typy projektów:

– Kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii, ciepła.

– Budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii.

Forma dofinansowania:

Wsparcie zwrotne.

Menadżer Funduszu-Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pośrednicy finansowi:

  1. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.
  2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
  3. Fundusz Wschodni Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanych działaniach.