Dotacje unijne 2018-2019

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R

 • Dotacja dla: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%.
 • Termin naboru: 30.10.2018- 4.01.2019 i 2.05. – 31.12.2019 r.

 

Działanie 1.2  Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

 • Dotacja dla: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Zakup wyposażenia badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%.
 • Termin naboru: 2.01.2019 – 2.03.2019 i 1.08. – 30.09.2019 r.

 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 • Dotacja dla: mikro, małe, średnie firmy
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Zakup nieruchomości, budowa, remont lub adaptacja nieruchomości,
 • Zakup maszyn, urządzeń , narzędzi, linii technologicznych,
 • Zakup środków transportu wewnętrznego,
 • Zakup IT.
 • Wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 55%.
 • Termin naboru: 3.12.2018 – 1.03.2019 r.

 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – dla branży turystycznej

 • Dotacja dla: mikro, małe, średnie firmy
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Zakup nieruchomości, budowa, remont lub adaptacja nieruchomości,
 • Zakup wyposażenie dla działalności turystycznej,
 • Zakup IT.
 • Wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 55%.
 • Termin naboru: 30.04.2019 – 28.06.2019 r.

 

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

 • Dotacja dla: gmin, powiatów, ich związków i stowarzyszeń, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury, partnerstwa ww. podmiotów.
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • Zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: od 45% do 80%.
 • Termin naboru: 30.10.2018 – 4.01.2019 r.

 

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (energii)

 • Dotacja dla: gmin, powiatów, ich związków i stowarzyszeń, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, itp.
 • Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
 • Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej – instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, kolektory słoneczne, biogazownie, itp
 • Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
 • Termin naboru: 20.09.-31.10.2019 r.

 

Aktualne konkursy krajowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.1.1 POIR – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 • Dotacja dla: mikro, małe, średnie i duże firmy z całego kraju
 • Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: od 45% lub do 80%
 • ilość środków:  700 000 000 zł

 

 

 

Działanie: 2.3 POIR – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 • Dotacja dla: mikro, małe i średnie firmy
 • Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 70%
 • ilość środków:  70 000 000,00 zł

 

Działanie: 2.3.2 POIR – Bony na innowacje

 • Dotacja dla: mikro, małe i średnie firmy
 • Dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację  projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
 • wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%
 • ilość środków:  70 000 000zł

Zostaw odpowiedź