Dotacje OZE

DOTACJE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE W TYM OZE

Nowy budżet dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) dotycząy efektywności energetycznej zakłada znaczne zwiększenie kwot dostępnych na dofinansowanie inwestycji w stosunku do okresu 2007-2013 (wzrost z 359 do 1.190 mln Euro).

Równolegle beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną i działania eko-oszczędności swoich przedsiębiorstw będą mogli liczyć także na Regionalne Programy Operacyjne (RPO) z poziomem dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnych w wysokości od 25 do 90 % kosztów inwestycji oraz z funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW.

Aktualne współfinansowanie realizowane ze środków krajowych w ramach  NFOŚiGW zostało usystematyzowana w ramach priorytetu nr 3. dotyczącego ochrony atmosfery.
W ramach tego programu wspierane będą inwestycje związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, w tym ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, poprawą jakości powietrza oraz polegające na zwiększeniu efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poprawa efektywności energetycznej musi dotyczyć wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii u odbiorców końcowych. Programy, które są interesujące dla przedsiębiorstw w ramach tego priorytetu to:

1. Poprawa efektywności energetycznej, część 4: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP. (nabór ciągły)
2. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. (nabór ciągły)
3. Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń.

Wsparciem zostaną objęte projekty modernizacji lub wymiany istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Kolejną atrakcyjną możliwością będzie wsparcie przedsiębiorców w zakresie zasobooszczędności gospodarki. Najbliższy konkurs przewiduje rozpoczęcie przyjmowania aplikacji 21 sierpnia 2014 r. Program ten został podzielony na trzy części:

1. Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa – konkurs dotyczący wsparcia dotacją realizacji audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej – konkurs dotyczący wsparcia pożyczką działań inwestycyjnych, zarekomendowanych w przeprowadzonym audycie energetycznym, na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii i/lub uzyskania wymiernych oszczędności energii.

3. E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu – konkurs dotyczący wsparcia w formie pożyczki dla przedsiębiorców chcących ograniczać swoje antropogeniczne oddziaływanie na środowisko.

 

Własna elektrownia finansowana w programie BOCIAN

Dla przedsiębiorstw będących większymi konsumentami energii elektrycznej atrakcyjnym rozwiązaniem może być inwestycja we własną elektrownię. Aktualnie w zasięgu inwestorów dostępna jest możliwość sfinansowania własnej elektrowni z programu Bocian. Dotyczy on ograniczania lub całkowitego unikania emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Może on objąć dofinansowaniem budowę, rozbudowę lub przebudowę następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:

1. fotowoltaika o mocy od 200kWp do 1 MWp,
2. farmy wiatrowe do 3MWe,
3. małe elektrownie wodne do 5 MW,
4. źródła ciepła opalane biomasą do 20 MWt,
5. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła
z wykorzystaniem biogazu rolniczego od 300 kWe do 2 MWe,
6. również dotacją może być objęta instalacja wytwarzania biogazu rolniczego, celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej,
7. wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe
8. instalacje pozyskujące energię z wód geotermalnych od 5 MWt do 20MWt.

Dofinansowanie z programu Bocian to preferencyjna pożyczka od 30 do 75 proc. wartości inwestycji (min 2 mln, max 40 mln zł) na okres nie dłuższy niż 15 lat. Preferencyjne oprocentowanie to WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej jednak niż 2 proc. Natomiast preferencyjne oprocentowanie może przynieść wiele set tysięcy złotych oszczędności w porównaniu z kredytem komercyjnym, a odpowiednie dobranie raty spłaty pożyczki może wpasowywać się w oszczędności płynące z własnego źródła energii tak, aby w czasie obsługi nie odczuć tych kosztów, a po spłaceniu cieszyć się oszczędnościami. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

W trzecim kwartale NFOSiGW planuje otwarcie konkursu: Inwestycje energooszczędne w MSP. Konkurs ten swoim wsparciem obejmie:

1. Przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME). Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 tyś euro.

2. Przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20 proc. oszczędności energii.

3. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

4. Przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30 proc. oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

5. Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

 

Jakie zmiany nas czekają?

Dla beneficjentów i wnioskodawców bieżący rok będzie ważny z punktu widzenia planowanych zmian w kierunku uproszczenia procedur w naborze wniosków. Dodatkowo po konsolidacji programów priorytetowych, NFOŚiGW wprowadził uproszczone rozliczenia finansowe w formie zestawień faktur. W ślad za wprowadzanym w 2013 r. elektronicznym generatorem wniosków o dofinansowanie planowane jest w II kwartale uruchomienie generatora wniosków o płatność, co powinno również przyspieszyć przekazywanie środków dobeneficjentów. Zapowiedziano również, że średni czas obsługi wniosku do momentu podpisania umowy o dofinansowanie powinien się skracać. W 2014 roku nie powinien przekroczyć 150 dni, a w 2020 ulegnie skróceniu do 70 dni.

 

Finansowanie OZE oferta Europrojekty Ltd. doradczo-techniczna