Komercjalizacja wyników badań B+R

Komercjalizacja wyników prac B+R

Oferujemy pełny konsulting dla samodzielnych naukowców, instytutów B+R  oraz jednostek akademickich, które przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe, a następnie rozważają komercjalizację wyników tych prac.

Nasza oferta koncentruje się na:
zabezpieczeniu i udostępnieniu wyników prac i badań podmiotom trzecim (komercjalizacja bezpośrednia),
stworzeniu osobnego podmiotu (spółki osobowej lub kapitałowej) odpowiedzialnego za przeprowadzenie komercjalizacji (komercjalizacja pośrednia),
komercjalizacja w ramach podmiotu, który badania przeprowadził (komercjalizacja samodzielna).

Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż i licencja

Istnieje wiele ścieżek udostępniania wyników prac badawczych i rozwojowych (B+R) stronom trzecim. Najkorzystniejszą drogą komercjalizacji bezpośredniej są:

  • sprzedaż rezultatów prac B+R
  • udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prac B+R.

 

Prawa własności intelektualnej związane z wynikami prac badawczo-rozwojowych mogą być, podobnie jak inne wartości majątkowe, przedmiotem obrotu – w tym również sprzedaży. Podmiot sprzedający w oparciu o wynegocjowana cenę dokonuje transferu wszystkich praw związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, ale także wszelkich ryzyk związanych z procesem komercjalizacji.

W przypadku udzielenia licencji na wykorzystywanie wyników prac B+R podmiot, który jest właścicielem praw (licencjodawca) uzyskuje przychody w postaci opłat licencyjnych od podmiotu, który komercjalizację przeprowadza (licencjobiorca). Opłaty licencyjne mogą być ustalone na zasadzie płatności jednorazowych (mogą być rozłożone na raty), płatności okresowych lub też w oparciu o przychody licencjobiorcy pochodzące z komercjalizacji prac B+R.

 

Komercjalizacja pośrednia B+R

Komercjalizacja pośrednia wyników prac badawczych i rozwojowych polega na wniesieniu wyników prac do innego podmiotu (istniejącej spółki lub nowo powołanej). Najczęściej, tym podmiotem jest spółka kapitałowa, do której wnoszone są prawa do wyników prac B+R w postaci aportu.

Głównym powodem wyboru ścieżki komercjalizacji pośredniej jest stworzenie podstawowego wehikułu, który ma umożliwić pozyskanie inwestora czy przedsiębiorcy (lub też obu jednocześnie), który wsparłby proces komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednocześnie, ścieżka ta umożliwia partycypowanie w zyskach powstałych w wyniku komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych w większym stopniu niż w przypadku ich sprzedaży czy licencjonowaniu. Naturalnie, wzrasta również ryzyko całego przedsięwzięcia z punktu widzenia podmiotu będącego właścicielem praw.

Podmioty wnoszące wyniki prac B+R do spółki mają do wyboru dwie ścieżki wniesienia aportu:

  • wniesienie praw bezpośrednio jako wartości niematerialnych i prawnych,
  • wniesienie praw pośrednio jako części składowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).