Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Analiza inwestycji Klienta pod względem wymagań prawnych, środowiskowych, technicznych i finansowych. Screening i dostosowanie właściwych dotacji i programów wsparcia finansowego.

Ocena oraz kwalifikacja Klienta do pozyskania środków unijnych, krajowych, pomocy publicznej de minimis  – dotacje, kredyty, pożyczki oraz poręczenia finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA i JEREMIE.

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i finansowej o dofinansowanie – wnioski, biznes plany, studia wykonalności, analizy przed-procesowe i inne niezbędne dla danej inwestycji dokumenty.

Przygotowanie firm do współpracy z sektorem naukowym i badawczo-rozwojowym (B+R) – sporządzenie listów intencyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji naukowych, wyższych uczelni i ośrodków B+R, przygotowywanie ramowych umów o współpracy, opinii i audytów o innowacyjności inwestycji.

Pełne przygotowanie do podpisania umów o dofinansowanie – sporządzenie właściwych dokumentów i suplementów, reprezentowania przez Instytucjami Zarządzającymi finansowaniem inwestycji,

Monitoring przebiegu inwestycji i udostępnienie – w wersji drukowanej i elektronicznej  – wszelkich dokumentów i formularzy wymaganych przez instytucje udzielające wsparcia finansowego.

Rozliczanie inwestycji – zarządzanie i bezpośredni nadzór nad realizacją projektów (doradztwo w zakresie: obowiązków związanych ze przestrzeganiem ustawy zamówień publicznych oraz stosowaniem procedur prawidłowego wyboru oferenta-dostawcy, dokumentacją projektu, trybu kontroli realizacji projektu przez Regionalną Instytucję Finansującą, monitorowania realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym, procedury aneksowania umów o dofinansowanie oraz dopuszczalnego zakresu zmian w projekcie),

Rozliczenie projektu – ewidencjonowanie kosztów, sporządzenia wniosku o płatność, terminów i miejsca składania dokumentów oraz procedur wnioskowania o płatność, raportowania oraz przygotowania sprawozdań z realizacji projektu.