Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Europrojekty Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji przy wsparciu dotacji  z funduszy unijnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm jak i dużych koncernów. Ważną grupą naszego portfela klientów stanowią jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im przedsiębiorstwa komunalne, placówki edukacyjne, szpitale, spółki wodno-kanalizacyjne, itp.

Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem finansowym, technicznym, prawnym oraz naukowym. Pozostajemy w dyspozycji ochrony interesów naszych Klientów.

Zespół doradców oferuje przeprowadzenie konsultacji i analizy poprawności realizacji inwestycji w kontekście wymagań prawnych, formalnych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych.

Sporządzamy kompleksową dokumentację o dofinansowanie – w tym wnioski aplikacyjne o dotacje, biznesplany, studia wykonalności oraz oferujemy pełne rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

Europrojekty Sp. z o. o. związana jest umową z Polsko-Niemiecką Izbą Przedsiębiorczości, jak również posiada certyfikat doradcy funduszy Unii Europejskiej oraz akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy również partnerem wielu instytucji finansowych i branżowych oraz  banków w zakresie świadczenia usług pośrednictwa inwestycyjnego i finansowego.

Koncepcje – opracowanie analiz dostosowujemy do wyłącznych potrzeb Inwestora:

 • ocena potrzeb
 • dobór technologii
 • studium wykonalności
 • biznes plan inwestycji

 

Projekty – przygotowujemy projekty obiektów przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzgodnieniami branżowymi

 • inwentaryzacje
 • badanie geologiczne gruntu + raport geologiczny
 • koncepcje budowlane
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty technologiczne
 • opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • dokumentacja powykonawcza

 

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji – opracowujemy dokumentacje do uzyskania

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • raporty oceny oddziaływania na środowisko – OOŚ
 • inwentaryzację przyrodniczą miejsca planowanej inwestycji, wizje lokalne w terenie
 • pozwolenia wodno-prawne

 

Decyzja o pozwolenie na budowę

 • uzyskujemy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę

 

Organizowanie przetargów i procedury wyłonienia wykonawcy/dostawcy

 • dopasowanie ofert branżowych do potrzeb projektu
 • przygotowanie zapytań ofertowych i SIWZ (wg doświadczenia, zabezpieczenia, gwarancji, ceny)
 • uczestnictwo we wszystkich etapach oceny i zatwierdzenia ofert
 • analizy i negocjacje cenowe
 • przygotowanie umów z wykonawcami i podwykonawcami
 • gwarancje należytego wykonania umów
 • zabezpieczenie kar lub odszkodowań od wykonawców i dostawców

 

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

 • nadzór nad budową na każdym etapie procesu inwestycji we wszystkich branżach

 

Uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na użytkowanie inwestycji

 • odbiory budowlane i administracyjne

 

Opracowanie dokumentacji o dofinansowanie bezzwrotne  w ramach dotacji Funduszu Odbudowy, Funduszu EOG lub Programów Operacyjnych na lata 2021-2027

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji o dofinansowanie bezzwrotne, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Instytucję Zarządzającą.
 • Monitorowanie złożonej dokumentacji, uaktualnienia podczas poprawy formalnej, przygotowanie ew. wyjaśnień.
 • Przygotowanie suplementów do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • Reprezentowanie Beneficjenta przed Instytucjami zarządzającymi.

 

Doradztwo przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE

 1. Zabezpieczenia dokumentów dot. zabezpieczenia finansowego  udziału własnego
  (np. finansowanie własne/promesa/gwarancja bankowa);
 2. Opracowania i złożenia wniosków o zaliczkę na dotację w wysokości  40 % dotacji;
 3. Opracowania i złożenia wniosków o płatności pośrednie do 90 % wydatków projektu;
 4. Opracowania i złożenia wniosków o płatność końcową;
 5. Doradztwa i opracowanie dokumentów przy procedurze szacowania wartości zamówienia;
 6. Doradztwa i opracowanie dokumentów przy procedurze ogłoszenia zamówienia (zapytanie ofertowe, załączniki do zapytania ofertowego, formularz ofertowy, zabezpieczenie właściwego wykonania umowy, oświadczenia wykonawcy, umowa z wykonawcą, oświadczenia dostawcy, umowa z dostawcą)  – opracowanie procedury zgodnie z Prawem zamówień publicznych dla zakupu wyposażenia techniczno-produkcyjnego inwestycji;
 7. Doradztwa i opracowanie dokumentów przy procedurze oceny i badania złożonych ofert od wykonawców i dostawców;
 8. Doradztwa i opracowanie dokumentów przy procedurze wyboru oferty i opracowania właściwej umowy z dostawcami/wykonawcami;
 9. Doradztwa i opracowanie rozliczenia inwestycji i całkowitej refundacji wydatków;
 10. Doradztwo i opracowanie właściwej procedury promocji projektu.

 

Doradztwo przy wykonaniu sprawozdań z realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE:

 1. Opracowanie corocznych sprawozdań z realizacji inwestycji i osiągnięcia zakładanych wskaźników w okresie trwałości projektów (przez 5 lat od roku jego zakończenia).
 2. Analizy efektywności merytoryczno-finansowej wskaźników produktu i rezultatu określonej w dokumentacji aplikacyjnej projektów w kontekście wyliczenia realnego poziomu wskaźników w okresie 2024-2029 r.
 3. Reprezentowania Beneficjenta przed Instytucją Zarządzającą NMF – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawie uzgadniania koniecznych i dopuszczalnych zmian w projekcie wynikłych ze zmiany lub uaktualnienia wskaźników.
 4. Przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami PARP oraz procedur
  i dokumentacji dotyczących wyjaśnienia dla osiągnięcia bądź nieosiągnięcia wskaźników ujętych w dokumentacji aplikacyjnej projektu.
 5. Przygotowanie i udział w czynnościach kontrolnych przez właściwe Instytucje.
 6. Udostępnienia – w wersji drukowanej i elektronicznej – wszelkich dokumentów i formularzy wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie osiągnięcia zakładanych wskaźników.

 

Informacje i gwarancje usługi doradczej

Udzielamy Państwu pełnej gwarancji profesjonalnej poprawności usługi, oznaczającej, iż w przypadku odrzucenia dokumentacji z przyczyn formalnych zobowiązujemy się zwrócić w całości poniesione przez Państwa koszty niniejszej usługi, zaś w przypadku nie otrzymania dotacji z przyczyn merytorycznych, zaktualizujemy, uzupełnimy oraz wzmocnimy dokumentację i składać ją będziemy, aż do ostatecznego otrzymania dotacji unijnej.

EUROPROJEKTY CONSULTING SP. Z O.O. PROWADZI I NADZORUJE INTERESY KLIENTÓW

NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCYJNYM