Oferta

Europrojekty Ltd. oferuje kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji przy wsparciu dotacji  z funduszy unijnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm jak i dużych koncernów. Ważną grupą naszego portfela klientów stanowią jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im przedsiębiorstwa komunalne, placówki edukacyjne, szpitale, spółki wodno-kanalizacyjne, itp.

Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem finansowym, technicznym, prawnym oraz naukowym. Pozostajemy w dyspozycji ochrony interesów naszych Klientów.

Zespół doradców oferuje przeprowadzenie konsultacji i analizy poprawności realizacji inwestycji w kontekście wymagań prawnych, formalnych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych.

Sporządzamy kompleksową dokumentację o dofinansowanie – w tym wnioski aplikacyjne o dotacje, biznesplany, studia wykonalności oraz oferujemy pełne rozliczenie otrzymanego dofinansowania.

Europrojekty Ltd. związany jest umową z Polsko-Niemiecką Izbą Przedsiębiorczości, jak również posiada certyfikat doradcy funduszy Unii Europejskiej oraz akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy również partnerem wielu instytucji finansowych i branżowych oraz  banków w zakresie świadczenia usług pośrednictwa inwestycyjnego i finansowego.

Oferta analizy ekonomicznej projektów

Specjalizujemy się w tworzeniu analiz oceny efektywności i opłacalności projektów inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Przygotowane przez zespół ekspertów Europrojekty Ltd. analizy projektów inwestycyjnych zawierają:

  • wyliczenie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji projektu,
  • wyliczenie przepływów gotówkowych (ang. Cash flow) generowanych przez inwestycję,
  • oszacowanie ryzyka związanego z realizacja inwestycji,
  • wyliczenie właściwej stopy dyskontowej oraz progu opłacalności podjęcia projektu,
  • wyliczenie analizy wrażliwości (ang. sensitivity analysis),
  • oszacowanie analiz progu rentowności projektu (ang. break-even point analysis)

Analiza opłacalności projektu

Posiadając wskazane niezbędne koszty projektu, a takżegenerowane przez niego przychody oraz ustaloną właściwą stopę dyskontową, poddajemy projekt szczegółowej analizie ekonomicznej mającej na celu podjęcie decyzji przez Inwestora o realizacji lub całkowitym odrzuceniu projektu.

Okres zwrotu z inwestycji

Okres zwrotu projektu inwestycyjnego jest wielkością wskazującą po jakim okresie przychody generowane przez projekt pokryją koszty jego uruchomienia. Z uwagi na powszechna opinię, iż wyliczenie okresu zwrotu z inwestycji jest mniej dokładną metodą oceny projektów, proponujemy poddanie analizie oraz wyliczenie zdyskontowanego okresu zwrotu. Dla inwestycji OZE maksymalny okres trwania projektu wyznacza się z reguły na okres 20-25 lat.

Wartość bieżąca netto (NPV)

Parametr NPV (ang. Net Present Value) jest kryterium oceny projektów inwestycyjnych w pełni zgodnym z podstawowym celem działania firmy, czyli maksymalizacją dochodów właścicieli osiąganą poprzez realizacje projektu. Wartość jest obliczana jako różnica między sumą zdyskontowanych przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez projekt a wartością nakładów niezbędnych do jego uruchomienia. Zasady stosowania kryterium NPV jest następujące:

projekt należy odrzucic jeśli NPV jestujemna lub wynosi zero,
jeżeli NPV jest dodatnie projekt należy poddać dalszej analizie.

Ocena rentowności (PI)

Wskaźnik rentowności (ang. Profitabality Index) jest parametrem wyrażającym zyskownoś

projektu w stosunku do wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zasada stosowania kryterium PI mówi, ile jednostek wartości bieżącej przepływów dodatnich przypada na jedną jednostkę wartości bieżącej przepływów ujemnych. Jeżeli np. wartości wskaźnika PI danego projektu wynosi 3,5 to można stwierdzić, że na jedną zainwestowaną złotówkę wydatków przypada 3,5zł wartości bieżącej wpływów.

jeżeli wartość wskaźnika PI jest mniejsza lub równa jeden – projekt należy odrzucić,
jeżeli wartość wskaźnika PI jest większa od 1 – projekt poddaje się dalszej analizie.

Wewnętrzna zwrotu (IRR)

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (ang. Internal Rate of Return) jest najpopularniejszym kryterium oceny relatywnej rentowności projektów trwających dłużej niż jeden okres (np. miesiąc, rok). Jest to taka stopa dyskontowa, która użyta do zdyskontowania przepływów przyszłych powoduje, że suma ich wartości jest równa wartości występującego w momncie zerowym.

jeżeli wskaźnik IRR projektu jest wyższy od właściwej stopy dyskontowej, to projekt nadaje się do dalszej analizy
jeżeli wskaźnik IRR projektu jest niższy lub równy właściwej stopie dyskontowej, to projekt należy odrzucić.