Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie

działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU

 

Rodzaje projektów kwalifikowanych do wsparcia:

– poprawa termoizolacyjności obiektów poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,

– instalacja systemów monitorowania i zarządzania energią,

– przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),

– instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,

– instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

– przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),

– inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

 

Podmioty kwalifikowane do wsparcia:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST;

– organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Poziom dofinansowania:

  • dotacja bezzwrotna do 85% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru:

  • rozpoczęcie naboru: 05.05.2022 r.;
  • zakończenie naboru: 18.05.2022 r.


Dodaj komentarz