Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Informujmy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otworzył nabór na wnioski w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, mającego na celu zmniejszenie liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawę jakości powietrza.

Zgodnie z programem naboru, dofinansowanie przysługuje:

1) do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

 • budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
 • utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania.

2) do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

 • budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;

lub

 • przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

3) Intensywność wsparcia, o której mowa w pkt. 2 ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub
 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

4) do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

 • budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW;

lub

 • przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

5) do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru.

 

Terminy składania wniosków:

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie 07.01.2022 – 31. 03.2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Budżet programu:

Budżet na realizację celu programu, na dofinansowanie w formie bezzwrotnej, wynosi do 870 000 tys. zł, w tym:

1) do 70 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne i nie jest wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania;

2) do 70 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;

3) do 315 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW;

4) do 315 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW;

5) do 100 000 tys. zł na przedsięwzięcia polegające na budowie bądź przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

W ramach naborów organizowanych w latach 2021 – 2024 co najmniej 20% kwot, o których mowa w punktach od 2 do 4, przeznaczone będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

WAŻNE: Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy;
 • spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
 • wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
 • rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

 Dodaj komentarz